POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                     ZARZĄD OKRĘGU  WŁOCŁAWEK

            

UL.KAPITULNA 88                                                                          TEL.0-54-341645

87 800  WŁOCŁAWEK

 

 

PLAN  WALNEGO ZEBRANIA  DELEGATÓW OKRĘGU WŁOCŁAWEK w dniu 16,03.20134 rok

 

 

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór protokolantów

3. Wybór Komisji uchwał

4. Sprawozdanie zarządu

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Absolutorium

9. Preliminarz budżetu na rok 2014

10. Dyskusja nad preliminarzem

11. Zatwierdzenie preliminarza

12. Sprawy organizacyjne

13. Zakończenie zebrania

14. Obiad